1. Postanowienia ogólne:
  1. Sklep internetowy drukarni SANSART dostępny pod adresem www.sansart24.pl prowadzony jest przez Sansart Anna Nycz 43-300 Bielsko Biała ul. Lipnicka 131 nip: 937-249-66-57
  2. Klientami sklepu internetowego sansart24.pl mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy.
  3. Przez Klienta rozumie się osobę niebędącą konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 j.t.)
  4. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, a także zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej oraz akceptacja plików cookies.
  5. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z SANSART24.pl oraz procedura składania zleceń
  1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów
  2. Składanie zamówień odbywa się za pomocą serwisu SANSART24.pl
  3. Warunkiem składania zamówień jest akceptacja niniejszego regulaminu.
  4. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
  5. Zabrania się korzystać z serwisu SANSART24.pl w sposób mogący zakłócić jej funkcjonowanie,
  6. W przypadku niestosowania się do regulaminu konto klienta może zostać usunięte.
  7. W celu założenia konta w serwisie sansart24.pl należy dokonać rejestracji na stronie www.sansart24.pl.
  8. Ceny podane w sansart24.pl są podane są obok każdego zlecenia w tabeli brutto w Polskich złotych.
  9. Warunkiem złożenia zlecenia jest prawidłowe przygotowanie plików zgodne z zaleceniami sprzedającego, wgranie ich poprzez system dodawania plików oraz akceptacja podglądu zlecenia.
  10. Czas realizacji zlecenia podany jest podczas składania zamówienia.
  11. Zlecenia można składać przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
  12. Koszty dostawy towaru są podane przy składaniu zlecenia. Koszty dostawy obciążają kupującego.
 3. Płatność za zlecenie.
  1. W sklepie sansart24.pl płatności za zamówiony towar można zrealizować za pomocą.
   1. płatności PAUY
   2. przedpłaty Faktury Proformy
   3. pobrania u kuriera
  2. Dla zamówień o wartości powyżej 1000zł brutto oraz dla klientów posiadających nieuregulowane płatności względem Sansart Anna Nycz sprzedający zastrzega sobie prawo do konieczności uregulowania zapłaty przed rozpoczęciem zlecenia na podstawie Faktury Proformy lub anulowanie złożonego zamówienia.
  3. Do każdego zlecenia zostanie wystawiona Faktura Vat 23% w Polskich złotych.
  4. Złożenie zamówienia przez sansart24.pl oznacza akceptację wysyłki faktury w formie elektronicznej PDF na e.mail podany podczas zakładania konta.
 4. Drukowanie zleceń.
  1. Sansart24.pl może odmówić realizacji zlecenia jeżeli praca zawiera treści niezgodne z prawem
  2. Materiały do druku powinny być przygotowane według makiet i wytycznych dostępnych na sansart24.pl
  3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wydruk będący efektem błędnie przygotowanych plików. Różnice kolorystyczne w druku które wynikają z zastosowania innej kolorystyki niż CMYK nie będą podlegały reklamacji.
  4. Klient składając zlecenie oświadcza że posiada pełne prawo do wydruku zleconych materiałów. Dotyczy to zwłaszcza zamieszczonych w pracy zdjęć oraz użytych elementów graficznych (logo, czcionki)
  5. Niezgodność kolorów wydrukowanych z kolorami wyświetlanymi na monitorach nie mogą być podstawą reklamacji. Niezgodności takie mogą wynikać z powodu różnic technologicznych monitorów oraz drukarek.
  6. W przypadku chęci wydrukowania określonej kolorystyki Klient musi dostarczyć wydruk próbny.
  7. Podczas składania ponownego zlecenia na materiały już wcześniej drukowane sansart24.pl nie gwarantuje wydruku w identycznym odcieniu kolorystycznym. W przypadku chęci wydruku identycznych odcieni kolorystycznych należy dostarczyć jeden egzemplarz z poprzedniego wydruku.
  8. Pliki które zostały źle przygotowane mogą opóźnić realizację zlecenia.
  9. Drukarnia zastrzega sobie prawo wysyłki wcześniej niż podana na stronie. O wysyłce Klient zostanie poinformowany e.mailem.
  10. Drukarnia zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki o 1-3 dni robocze ze względu na awarię lub wyjątkowe natężenie zleceń. Opóźnienie nie może być podstawą reklamacji lub obciążyć sprzedającego dodatkowymi karami i kosztami.
  11. W przypadku druku kalendarzy miejsca bigowania cięcia i klejenia mogą różnić się do 3mm w stosunku do ich nominalnego umiejscowienia. Wynika to ze specyfikacji procesu oraz użycia kilku maszyn do produkcji.
  12. Sansart zastrzega sobie prawo do użycia materiałów o gramaturze i grubości +/- 10% w stosunku do podanych w specyfikacji.
  13. Firma Sansart zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w każdej chwili bez podania przyczyny.
 5. Dostawa
  1. Dostawa wydrukowanych materiałów jest realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej UPS
  2. Dostawa w dni robocze w większości przypadków trwa do 24h od momentu nadania.
  3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy a w przypadku uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół szkody.
  4. Opóźnienie dostawy przez firmę kurierska nie może być przyczyną reklamacji.
 6. Reklamacja i zwroty
  1. Zlecenia wydrukowane w serwisie sansart24.pl są wyprodukowane według indywidualnej specyfikacji klienta. Są to produkty niefabrykowane służące zaspokojeniu indywidualnych potrzeb. W tym przypadku Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu oraz odstąpienia od umowy.
  2. Reklamację towaru może złożyć każdy klient serwisu sansart24.pl którego zamówienie zostało zrealizowane i dostarczone.
  3. Reklamację towaru może złożyć każdy klient serwisu sansart24.pl którego zamówienie zostało zrealizowane i dostarczone.Reklamacja powinna zostać złożona do 7 dni od dostarczenia towaru. Reklamacje złożone po 7 dniach od dostarczenia towaru nie będą rozpatrywane.
  4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie e.maila wysłanego na druk@sansart.pl i powinna zawierać dokładny opis wad oraz dołączone zdjęcia wadliwego produktu
  5. Reklamacje staramy się rozpatrywać w ciągu 24h. Maksymalny czas rozpatrzenia to 7 dni.
  6. W przypadku uznania reklamacji konieczny będzie zwrot wadliwego towaru na koszt drukarni. Brak zwrotu towaru uniemożliwi pozytywne rozpatrzenie.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SANSART Anna Nycz siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Lipnicka 131, NIP: 9372496657
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i realizacji zleceń oraz podczas tworzenia umów i wystawiania faktur na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 5. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, biuro podatkowe, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem współpracy i brak takiej zgody skutkuje odmową realizacji Państwa zleceń.
 9. Państwa dane będą przechowywane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach wysyłania przeważnie drogą mailową istotnych informacji dotyczących działalności firmy.
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma SANSART wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez SANSART Anna Nycz podlegają najwyższej możliwej ochronie.

Powered by MasterApps